AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

• rosnącej i ciągle zmieniającej swoje formy przestępczości ekonomicznej
• związane ze zmianami prawnymi w otoczeniu biznesu, działaniem organów kontroli i ścigania, organów sprawiedliwości
• związane z zagrożeniem o charakterze terrorystycznym mogące nieść ze sobą negatywne skutki dla biznesu.

W trakcie tworzenia programów szkoleniowych oraz scenariuszy terenowych wykorzystano najlepsze doświadczenia nabyte podczas wojskowego szkolenia specjalnego oraz misji zagranicznych. W efekcie uzyskano unikalny model edukacyjny łączący ze sobą profesjonalne szkolenie biznesowe oraz szkolenie specjalne podnoszące kwalifikacje menadżerów w zakresie: wiedzy o bezpieczeństwie biznesu, umiejętności prowadzenia trudnych negocjacji, zarządzania kryzysowego, realizowania działań kontrwywiadowczych w biznesie, rozpoznania rynku, weryfikacji informacji, profesjonalnej kontroli, bezpiecznej rekrutacji nowych pracowników, przeciwdziałania działaniom socjotechnicznych,
elementów profilowania kryminalistycznego w biznesie.
Akademia działa na terenie Ośrodka szkoleniowego VolfCamp

Komentarze